Zakres usług

Działalność podstawowa:

 • wycena nieruchomości gruntowych i zabudowanych,
 • rozliczanie nakładów, opinie o wielkości szkody rzeczywistej związanej z pozbawieniem praw do nieruchomości, wycena wynagrodzenia za bezumowne korzystanie,
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych, w tym prawa służebności przesyłu
 • wycena nieruchomości przemysłowych,
 • wycena przedsiębiorstw, środków trwałych,
 • doradztwo inwestycyjne,
 • analizy z zakresu rynku nieruchomości.

Firma wykonuje wyceny nieruchomości, środków trwałych dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy,
 • regulacji prawnych,
 • podziału majątku,
 • postępowania spadkowego,
 • rozliczenia nakładów,
 • postępowania komorniczego,
 • księgowych, w tym określanie wartości godziwej składników majątku,
 • określenia podstawy do amortyzacji środków trwałych,
 • ubezpieczeń majątkowych,
 • przekształceń własnościowych, aportów,
 • sprzedaży,
 • rozliczeń podatkowych,
 • ustalania podstawy opodatkowania budynków i budowli podatkiem od nieruchomości,
 • emisji listów zastawnych.

O firmie

“MAŁGORZATA SKĄPSKA SZACOWANIE NIERUCHOMOŚCI” to założona przeze mnie w 1995 roku firma, świadcząca profesjonalne usługi z zakresu wyceny nieruchomości i wyceny przedsiębiorstw na terenie całego kraju, przy czym specjalizująca się w wycenie nieruchomości zurbanizowanych w aglomeracji warszawskiej oraz nieruchomości specjalistycznych „środowiskowych”, jak też „dekretowych warszawskich”.

Jestem rzeczoznawcą majątkowym, mgr inż. budownictwa, absolwentką Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Posiadam następujące uprawnienia do wykonywania zawodu:

 • uprawnienia państwowe nr 424, nadane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w 1993 roku, w zakresie wyceny nieruchomości
 • uprawnienia budowlane wykonawcze St 974/88
 • certyfikat uznania zawodowego REV-PL/PFVA/2013/81 RECOGNISED EUROPEAN VALUER nadany przez organizację europejską TEGOVA w 2008 roku

Rocznie wykonuję kilkadziesiąt operatów szacunkowych o wartościach wycenianych nieruchomości od kilkuset tysięcy do kilkuset milionów złotych. Moimi klientami są osoby fizyczne i prawne, w tym banki, przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, kancelarie komornicze, kancelarie adwokackie.

 • Jako arbiter i mediator Komisji Arbitrażowej ds. rozbieżnych wycen przy Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych prowadzę arbitraże oraz postępowanie mediacyjne, szkolę również kandydatów na rzeczoznawców majątkowych.
 • Pełnię funkcję obrońcy z urzędu w Komisji Odpowiedzialności Zawodowej dla Rzeczoznawców Majątkowych.
 • Jako biegły sądowy wykonuję opinie sądowe z zakresu wyceny nieruchomości na zlecenia Sądu Okręgowego dla Warszawy oraz Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi.
 • Jestem Prezesem Oddziału Warszawskiego Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zrzeszonego w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Wyceny wykonuję zgodnie z najlepszą wiedzą fachową, wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach oraz Powszechnych Krajowych Zasadach Wyceny ustalonych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.