Zakres usług

 • wycena nieruchomości zurbanizowanych
 • wycena nieruchomości dekretowych warszawskich, w tym rozliczanie nakładów
 • opinie o wielkości szkody rzeczywistej związanej z pozbawieniem praw do nieruchomości
 • wycena wynagrodzenia za bezumowne korzystanie
 • wycena ograniczonych praw rzeczowych, w tym prawa służebności przesyłu
 • wycena nieruchomości przemysłowych
 • wycena przedsiębiorstw, środków trwałych
 • doradztwo inwestycyjne
 • analizy z zakresu rynku nieruchomości

Firma wykonuje wyceny nieruchomości, środków trwałych dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy
 • regulacji prawnych
 • rozliczenia nakładów
 • postępowania komorniczego
 • księgowych, w tym określanie wartości godziwej składników majątku
 • określenia podstawy do amortyzacji środków trwałych
 • ubezpieczeń majątkowych
 • przekształceń własnościowych, aportów
 • sprzedaży
 • rozliczeń podatkowych
 • ustalania podstawy opodatkowania budynków i budowli podatkiem od nieruchomości
 • emisji listów zastawnych